روح الله رفعی

درباره من

دکتر روح الله رفعی
image

دانشیار گروه آموزشی حرارت ، سیالات و تبدیل انرژی @ دانشکده مهندسی مکانیک

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1389 کارشناسی ارشد،مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1383 کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، 1381...

محقق گوگل

(1403/2/2)

استنادات

1237

h-index

21

i10-index

34

مؤلفین همکار

15

اسکوپوس

(1403/2/4)

استنادات

940

مقالات

53

h-index

18

مؤلفین همکار

47

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تیر 1389

دکترای مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

صنعتی امیرکبیر

بهمن 1383

کارشناسی ارشد (تبدیل انرژی)

صنعتی امیرکبیر

تیر 1381

کارشناسی مهندسی مکانیک

تهران

تجارب

1402

دبیر علمی بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها

دانشگاه سمنان

از مهر ماه 1389

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

1391 تا 1392

مدیر گروه مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

1392 تا 1399

رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی

دانشگاه سمنان

1396 تا 1399

دبیر هم اندیشی اساتید

دانشگاه سمنان

مهارت ها

تسلط بر زبان برنامه نویسی فرترن

تسلط بر نرم افزار های شبیه سازی جریان و انتقال حرارت

محاسبات هیدرولیکی و ایستگاههای پمپاژ خطوط انتقال

اولویت های پژوهشی

شبیه سازی جریان سیال

انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو

جریانهای دوفازی و مدلهای DPM

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تعیین نسبت‌های قطری دارای کمترین تولید آنتروپی در یک مبدل حرارتی حفره ای زمینگرمایی با شبیه سازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت
مکانیک سازه ها و شاره ها(2016)
9111168004, ^روح الله رفعی*
بررسی عددی و آزمایشگاهی جریان تدریجـاً متغیر و سریعاً متغیر برروی یک بستر شیب دار گوه ای شکل در کانال روباز
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2018)
9022167020, 9022167043, ^روح الله رفعی*
شبیه‌سازی عددی میدان جریان تراکم‌پذیر سه بعدی در سیستم کنترل‌بردار نیـروی پیشران با تیغه‌های منحرف کننده جریاk
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2017)
9111871001, ^روح الله رفعی*
تأثیر همگرایی دیواره‌های فوق آب‌گریز میکروکانال‌ بر کارکرد آن به عنوان چاه گرمایی
مهندسی مکانیک مدرس(2017)
9311168016, ^روح الله رفعی*
Effect of Blade Design Parameters on Air Flow through an Axial Fan
IJE International Journal of Engineering(2017)
8922167023, ^روح الله رفعی*, سارینا فرزام علی پور
Geometric optimization of an enhanced microchannel heat sink with superhydrophobic walls
Applied thermal engineering(2018)
9311168016, ^روح الله رفعی*
Numerical and Experimental Investigations on Aerodynamic Behavior of the Ahmed Body Model with Different Diffuser Angles
Journal of Applied Fluid Mechanics(2018)
9011167060, ^روح الله رفعی*
بررسی اثرات تغییر قطر لوله خروجی آئروسیکلون برعملکرد آن در جریان دو فازی گاز و قطره
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2018)
9211168004, ^روح الله رفعی*, ^فرهاد طالبی
Experimental study of viscosity effects on a pump as turbine performance
RENEWABLE ENERGY(2018)
9311168001, ^روح الله رفعی*, شهرام درخشان
Effects of the shape and height of artificial 2D roughness elements on deposition of nano and microparticles in the turbulent gas flow inside a horizontal channel
JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE(2018)
9011168012, ^روح الله رفعی*
Effect of pumping power on the thermal design of converging microchannels with superhydrophobic walls
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2018)
9311168016, ^روح الله رفعی*
Numerical investigation into the thermo-fluid performance of wavy microchannels with superhydrophobic walls
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2018)
9311168016, ^روح الله رفعی*
Computational fluid dynamics simulation of the flow patterns and performance of conventional and dual-cone gas-particle cyclones
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2018)
سید مسعود واحدی, فرزاد پرواز*, ^روح الله رفعی, محسن خندان بکاولی
Transient numerical simulation of the coaxial borehole heat exchanger with the different diameters ratio
GEOTHERMICS(2019)
9411168027, ^روح الله رفعی*
Inertial impaction of particles on a circular cylinder for a wide range of Reynolds and P numbers: A comparative study
JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE(2019)
حامد میرزائی, ^روح الله رفعی*, گودرز احمدی
بررسی توزیع فشار و دما و جدایش جریان روی سطح جسم میانی نازل آئرواسپایک
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2020)
9511871003, ^روح الله رفعی*
مروری بر تحقیقات انجام‌شده در زمینه جریان در نازل‌های آئرواسپایک
مهندسی مکانیک(2020)
9511871003, ^روح الله رفعی*
Fabrication of Poly Vinyl Acetate (PVAc) Nanofibers Using DMAC Solvent: Effect of Molecular Weight, Optimization by Taguchi DoE
INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING(2020)
9311166003, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور
Effects of wall hydrophobicity on the thermohydraulic performance of the microchannels with nanofluids
International Communications in Heat and Mass Transfer(2020)
9611168033, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور
Effects of Drainage Channel Dimensions on the Performance of Wave-Plate Mist Eliminators
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2013)
^روح الله رفعی
Experimental Investigation of Water Droplet Impact on the Electrospun Superhydrophobic Cylindrical Glass: Contact Time, Maximum Spreading Factor, and Splash Threshold
LANGMUIR(2020)
9311166003, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور
بررسی انتقال حرارت گذرا در دیواره‌های شیپوره همگرا-واگرا
مکانیک سازه ها و شاره ها(2020)
9511871004, ^ایرج جعفری گاوزن*, ^روح الله رفعی
Thermal performance of cold panels with phase change materials in a refrigerated truck
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2020)
9611168027, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور
Effects of Roughness on the Performance of a threaded Zigzag Demister Using RSM and k − ω turbulent models
SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES(2020)
فرهاد علمشاهی, حسن رحیم زاده, ^روح الله رفعی, محمد مقیمی اردکانی, پویان طالبی زاده سرداری*
اثر هندسه‌ی نازل‌ بر عملکرد آن در حالت خارج از طرح در جریان دارای شوک و جدایش لایه مرزی
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2021)
9511871007, ^روح الله رفعی*
Hydrothermal analysis of conventional and baffled geothermal heat exchangers in transient mode
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2021)
9411168027, ^روح الله رفعی*
Modeling the Transient Absorption of Particulate Drugs in the Human Upper Airways
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2020)
9328317001, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور, گودرز احمدی
Investigation of airflow at different activity conditions in a realistic model of human upper respiratory tract
COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING(2021)
9328317001, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور, گودرز احمدی
A photovoltaic thermal system with a complete contact between water and PV modules suitable for district heating and electric power generation
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2021)
9512169008, ^روح الله رفعی*, ^مهران رجبی زرگرآبادی
A novel approach of tri-objective optimization for a building energy system with thermal energy storage to determine the optimum size of energy suppliers
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2021)
9311166005, ^روح الله رفعی*, ^سیف الله سعدالدین, پوریا احمدی
بررسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اثرات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حریق ‌یک ‌صندلی ‌در ‌یک ‌سالن ‌سینما ‌با ‌استفاده ‌از سیستم‌های‌ تهویه ‌جابجایی،‌جت ‌برخوردی‌ و ‌لایه‌ای
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2022)
9611276003, ^امیرمحمد جدیدی*, ^روح الله رفعی
Multi-objective optimization of a building integrated energy system and assessing the effectiveness of supportive energy policies in Iran
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2021)
9311166005, ^روح الله رفعی*, ^سیف الله سعدالدین, پوریا احمدی
بررسی تجربی تاثیر افزودن پره راهنما به گرداب‌یاب بر افت فشار و راندمان آیروسیکلون
مکانیک سازه ها و شاره ها(2021)
9711168021, ^روح الله رفعی*
Progress and challenges of helical-shaped geothermal heat exchangers
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH(2021)
^سامان رشیدی, 9811444001, ^روح الله رفعی*
Hybrid nanofluids with temperature-dependent properties for use in double-layered microchannel heat sink; hydrothermal investigation
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2021)
9811168010, ^روح الله رفعی*, ^سامان رشیدی
Hydrodynamic analysis of the nanofluids flow in a microchannel with hydrophobic and superhydrophobic surfaces
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2021)
9611168033, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور
Dynamic thermal analysis and 3E evaluation of a CCHP system integrated with PVT to provide dynamic loads of a typical building in a hot-dry climate
Sustainable Energy Technologies and Assessments(2022)
9311166005, ^روح الله رفعی*, ^سیف الله سعدالدین, پوریا احمدی
Pollutant and heat removal of a small fire in a cinema hall by different ventilation systems
CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS(2023)
9711168014, ^امیرمحمد جدیدی*, ^روح الله رفعی
Effects of convergence and superhydrophobicity on the hydrothermal features of the tapered double-layer microchannel
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES(2022)
9811168010, ^روح الله رفعی*, ^سامان رشیدی
Transition And Laminar Flows in a Realistic Geometry of Human Upper Airway
JOURNAL OF MECHANICS IN MEDICINE AND BIOLOGY(2022)
9328317001, ^روح الله رفعی*, ^محمد صادق ولی پور, گودرز احمدی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر تعداد موج قطره‌گیر تیغه‌ای بر راندمان جمع‌آوری، افت فشار قطره‌گیر و عملکرد برج خنک‌کن تر
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2022)
9611168010, ^فرهاد طالبی*, ^روح الله رفعی
بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر عملکرد مدل برهم کنش ادی و قطره برای کاربرد در قطره‌گیر زیگزاگی ساده باصفحات موج‌دار
مدل سازی در مهندسی(2013)
^روح الله رفعی
Two-phase modeling of low-Reynolds turbulent heat convection of Al2O3-water nanofluid in a 2-D helically corrugated channel
CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS(2023)
حامد میرزایی, ^روح الله رفعی*, ^سامان رشیدی, ^محمد صادق ولی پور
Performance enhancement in double-layer tapered microchannels by changing the wall hydrophobicity and working fluid
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY(2023)
9811168010, ^روح الله رفعی*, ^سامان رشیدی
A Comparative Study on the Effects of Channel Divergence and Convergence on the Performance of Two-Layer Microchannels
EXPERIMENTAL TECHNIQUES(2023)
9811168010, ^روح الله رفعی*, ^سامان رشیدی
Experimental investigations of spray flow rate and angle in enhancing the performance of PV panels by steady and pulsating water spray system
SN Applied Sciences(2021)
9511031007*, ^مهران رجبی زرگرآبادی, ^روح الله رفعی
Application of different Trombe wall solutions on the reduction of energy load and sustainable development in an eco‑resort residential building in Binalood region with a cold and dry climate
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH(2023)
9822441001, ^سامان رشیدی*, ^روح الله رفعی
Enhancing the performance of liquid-based battery thermal management system by porous substrate minichannel
JOURNAL OF ENERGY STORAGE(2023)
سجاد سرورارده, ^روح الله رفعی*, ^سامان رشیدی
Transient simulation and 4E Analyses of a hybrid renewable energy system for an educational building
Energy Equipment and Systems(2023)
9311166005, ^روح الله رفعی*, ^سیف الله سعدالدین, پوریا احمدی
Active cooling of high concentrator panels with multi-junction modules by confined liquid impingement over the extended surfaces
Energy Conversion and Managment(2023)
9611166003, ^روح الله رفعی*, افشین اصلیان
Application of different Trombe wall solutions on the reduction of energy load and sustainable development in an eco‑resort residential building in Binalood region with a cold and dry climate
Environmental Science and Pollution Research(2023)
9822441001, ^سامان رشیدی*, ^روح الله رفعی
Physical Overview of the Instability in Laminar Wall-Bounded Flows of Viscoplastic and Viscoelastic Fluids at Subcritical Reynolds Numbers
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2023)
حامد میرزایی*, گودرز احمدی, ^روح الله رفعی, ^فرهاد طالبی
Thermohydraulic performance analysis of HCPV/T systems with impinging confined jets and symmetric multi-junction PV modules
JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS(2023)
9611166003, ^روح الله رفعی*, افشین اصلیان
Heat transfer and entropy generation of hybrid nanofluid inside the convergent double‐layer tapered microchannel
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES(2023)
9811168010, ^روح الله رفعی*, ^سامان رشیدی
Impact of nanoparticle mean diameter and the buoyancy force on laminar mixed convection nanofluidflow in an elliptic duct employing two phase mixture model
International Communications in Heat and Mass Transfer(2014)
محمد. شریعت, رضا. مختاری موغاری, A Akbarinia, ^روح الله رفعی, S.M Sajjadi
بررسی انتقال حرارت و جریان آرام نانوسیال از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک در یک مبدل حرارتی جریان مخالف
مدل سازی در مهندسی(2015)
^روح الله رفعی
بررسی اثرتغییر زاویه ی واگرایی یک شیپوره متحرک، بر عملکرد آن در سیستم کنترل بردار نیروی پیشران
نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک(2014)
^روح الله رفعی
Numerical study of pressure drop and thermal characteristics of Al2O3-Water nanofluid flow in horizontal annuli
HEAT TRANSFER ENGINEERING(2014)
^فرهاد طالبی, ^روح الله رفعی, محمد. شریعت
بررسی اثر جابجایی مکان مقطع برشی در ناحیه واگرای یک نازل متحرک بر عملکرد آن در سیستم کنترل بردار تراست
(2014)
^روح الله رفعی
Enhancing heat transfer in microchannel heat sinks using converging flow passages
(2015)
^محمد صادق ولی پور, ^روح الله رفعی, ^سیف الله سعدالدین
مطالعه عددی پخش و نشست ذرات کروی با اندازه نانو و میکرو در جریان گاز تراکم‌ناپذیر آشفته در داخل یک کانال دارای زبری مصنوعی
(2015)
^روح الله رفعی
Effects of Rib Shapes on Heat Transfer Characteristics of Turbulent Flow of Al2O3-Water Nanofluid inside Ribbed Tubes
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2015)
^روح الله رفعی, ^فرهاد طالبی
Effects of Wavelength and Number of Bends on the Performance of Zigzag Demisters with Drainage Channels
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING(2015)
^روح الله رفعی
Entropy generation calculation for laminar fully developed forced flow and heat transfer of nanofluids inside annuli
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2014)
^روح الله رفعی
Effect of the rectangular groove dimension on the thermal features of the turbulent Al2O3-water nanofluid flow in the grooved tubes
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2015)
^روح الله رفعی, ^فرهاد طالبی
بررسی کارکرد مدل شبه پایدار در تحلیل عددی جریان سه بعدی ساده شده در یک پمپ سانتریفوژ
بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک(2015-05-12)
^روح الله رفعی
حل عددی و بهینه سازی جریان آشفته نانوسیال و انتقال حرارت در مبدل های حفره ای زمین گرمایی
دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران(2015-01-28)
^روح الله رفعی
شبیه سازی عددی جریان تدریجا متغیر درکانال شیبدار مستطیلی
بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2016-04-26)
9022167043, 9022167020, ^روح الله رفعی*
بررسی تغییرات ارتفاع سیکلون بر الگوی جریان و راندمان ذرات با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2016-05-18)
9211168004*, ^روح الله رفعی, ^فرهاد طالبی
تحلیل آزمایشگاهی اثر سرعت دورانی بر روی کارکرد پمپ معکوس
بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2017-05-02)
9311168001, ^روح الله رفعی*, شهرام درخشان
بررسی عملکرد گرمایی میکروکانالهای موازی و همگرا با دیوارههای فوق آبگریز در مقادیر مختلف توان پمپاژ
بیست و پنجمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2017-05-02)
9311168016, ^روح الله رفعی*
بررسی تجربی تاثیر مانع گیاهی (درخت چنار) کنار جاده بر پخش ذرات آلاینده جامد
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9411168019, ^روح الله رفعی*
بررسی انتقال حرارت گذرا در مبدل حرارتی گمانه با شبیه سازی عددی
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9411168027, ^روح الله رفعی*
بررسی اثر دیوارههای جانبی و تغییرات تعداد خم بر میدان جریان سه بعدی و راندمان در قطره گیر
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9212168003, ^روح الله رفعی*
بررسی جذب گذرای دارو در دیواره مجرای تنفسی با مدل چند لایه ای
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، ISME2019(2019-04-30)
رضا تابع میاندواب*, ^روح الله رفعی, ^محمد صادق ولی پور, گودرز احمدی
بررسی جریان هوای ناپایا در یک بیمار دارای تنگی مجرای بینی
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
رضا تابع, ^روح الله رفعی, ^محمد صادق ولی پور, گودرز احمدی
مرور، بررسی و مقایسه مشخصات کلی و عملکرد انرژی سیستمهای تهویه جابجایی، لایه ای و توزیع هوای زیر سطحی
پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2021-02-23)
9711168014*, ^امیرمحمد جدیدی, ^روح الله رفعی
بررسی تاثیر زاویه جت تزریقی خنک کاری فیلمی در عملکرد نازل های دوزنگوله ای
بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2023-11-08)
9811871004, ^روح الله رفعی*
بررسی اثر حرکت ذرات بر محل شوک در جریان دوفازی گاز-ذره داخل نازل همگرا واگرا در نسبت های فشار مختلف
بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها(2023-11-08)
9711871001, ^روح الله رفعی*
بررسی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در مجرای حلقوی افقی با استفاده از نانوسیال آب- اکسیدآلومینیوم در حالت شار و دبی حجمی ثابت
دوازدهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو(2012-05-23)
^فرهاد طالبی, ^روح الله رفعی
بررسی ساختمان سبز از نظر تلفات حرارتی و انتخاب مناسبتریت تاسیسات
بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2014-04-22)
^روح الله رفعی
معرفی، طراحی ، ساخت و پژوهش در زمینه سیستم پمپاژ آب بدون استفاده از الکتروپمپ در محل سدهای آبی
بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2014-04-22)
^روح الله رفعی
امکان سنجی اقتصادی ساختمان سبز در ایران
بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2014-04-22)
^روح الله رفعی
بررسی تاثیر قطر ذرات جامد در میدان جریان نازل و بر ژارامترهای عملکردی نازل با در نظر گرفتن تاثیر متقابل جریان گاز و ذرات جامد بر همدیگر
سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2014-03-04)
^روح الله رفعی
بررسی عددی ضرایب آیرودینامیکی و انتقال حرارت در ایرفویل دو گوه ای در جریان مافوق صوت
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^روح الله رفعی
Entropy Generation Calculation for Turbulent Fully Developed Forced Flow and Heat Transfer of Nanofluids inside Annuli
دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران(2014-11-19)
^روح الله رفعی
شبيه سازي عددي انتقال حرارت و جريان سيال براي خنك كاري لايه اي يك تك پره روتور مدل
يوسفي علي(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ساختمان با انرژي نزديك صفر با بهينه سازي سيستم هاي انرژي فعال و غير فعال آن
سعدي حامد(تاریخ دفاع: 1402/03/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي اثر تبخير سطحي بر ميزان جذب و نفوذ گذراي داروي موضعي درون پوست
شهرابادي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1402/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير سيال كاري برعملكرد ترموديناميكي سيكل رانكين ارگانيك خورشيدي تركيب شده با سيستم فتوولتاييك
كريمي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير سيال كاري برعملكرد ترموديناميكي سيكل رانكين ارگانيك خورشيدي تركيب شده با سيستم فتوولتاييك
كريمي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي اثرات همگرايي و آب گريزي ديواره ها بر عملكرد ترموهيدروليكي و توليد آنتروپي ميكروكانال دولايه اي با نانوسيال
سرورارده سجاد(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي تأثير سطوح گسترش يافته بر عملكرد و توليد آنتروپي در يك مبدل حرارتي زمينگرمايي هم محور
بخشي ناصر(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي تأثير سطوح گسترش يافته بر عملكرد و توليد آنتروپي در يك مبدل حرارتي زمينگرمايي هم محور
بخشي ناصر(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي تاثير هندسه گرداب ياب بر راندمان و افت فشار آيروسيكلونها
فدوي عباسعلي(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حركت ذرات دود با استفاده از سيستم هاي تهويه تركيبي در يك سالن سينما
رمضاني مصطفي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر حركت ذرات بر محل شوك در جريان دوفازي گاز ـ ذره داخل نازل همگرا ـ واگرا در نسبت‌هاي فشار مختلف
ارزنين ميلاد(تاریخ دفاع: 1401/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي خنك كاري صفحه فتوولتاييك با استفاده از اسپري آب
يدالهي قنبرعلي(تاریخ دفاع: 1398/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد پنل هاي ذخيره برودت با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده در كانتينرهاي يخچالي
موسي زاده علي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير مشخصه هاي چند قطره گير بر عملكرد حرارتي و آب جبراني يك برج خنك كن
ذبيحي قادي رضا(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي تغييرات زماني بازده گرمايي و الكتريكي و توان خروجي يك سيستم فتوولتاييك/حرارتي
رهائي عباس(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي استفاده از نانو سيال در انتقال حرارت و جريان در داخل ميكروكانال چاه گرمايي با سطوح فوق آب گريز
حيدريان علي(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي برخورد قطره آب به سطح منحني شكل نانو ساختار
خان زاده برجك صديقه(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي برخورد قطره آب به سطح منحني شكل نانو ساختار
خان زاده برجك صديقه(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي جريان هوا – ذره و جذب سطحي مخاطي دارو در مجاري تنفسي فوقاني انسان
تابع مياندواب رضا(تاریخ دفاع: 1399/12/28) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي و عددي اثر هندسه پله ها بر جريان پايين دست يك سر ريز پلكاني
سعيدي آمنه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي اثر هندسه پله ها بر جريان پايين دست يك سر ريز پلكاني
سعيدي آمنه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خنك كاري با پاشش آب بر عملكرد صفحه فتوولتاييك
ناطقي مجتبي(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جدايش لايه مرزي آشفته در اثر موج شوك درون نازل هم گرا ـ واگرا
محمودي نصرآباد عليا عصمت(تاریخ دفاع: 1397/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان درون شيپوره و انتقال حرارت گذرا در ديواره هاي شيپوره هم گرا ـ واگرا
رهايي نويد(تاریخ دفاع: 1398/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر شكل سطح جسم مياني در نازل آئرواسپايك بر عملكرد آن با استفاده از شبيه سازي عددي جريان
درگاهي روح الامين(تاریخ دفاع: 1397/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش استفاده از سيستم يكپارچه بهينه همزمان انرژي هاي تجديد پذير/ فسيلي براي ساختمان هاي موجود در ايران
نيك بخت ناصراباد صادق(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : دكتري
شبيه‌سازي جريان تراكم‌پذير دوفازي گاز و قطره در عبور از يك رديف پره ساكن
ريحاني شورباخلو صمد(تاریخ دفاع: 1396/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر مانع گياهي (درخت ) كنار جاده بر پراكندگي ذرات آلاينده جامد
قرباني نژاد فومني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت در ميني كانال هاي چند مرحله اي با سطوح آب گريز
ساكني امير(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت يك سيستم توربين (PAT) براي بررسي آزمايشگاهي اثر لزجت بر كاركرد آن
اباذريان سينا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير هندسه مبدل حرارتي زمين گرمايي هم محور بر انتقال حرارت و دماي خروجي با شبيه سازي عددي
ايري سليمان(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي انتقال حرارت و انتقال جريان در ميكرو كانال چاه گرمايي با سطح آب گريز به منظور بهينه سازي اشكال و ابعاد هندسي كانال در حالت لغزش جريان
ارمگان حميدرضا(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي جريان دو فازي گاز و ذره در عبور از يك محيط متخلخل به عنوان يك فيلتر
ميرزائي حامد(تاریخ دفاع: 1395/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي جريان سه بعدي آشفته گاز و قطره در قطره گيرهاي زيگزاگي به روش برهمكنش قطره و ادي
صالحي علي(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي جريان دوفازي گاز و قطره داخل آيروسيكلون با در نظر گرفتن برخورد قطرات با ديوار
پرواز فرزاد(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي انتقال حرارت سه بعدي در جريان آشفته اجباري از روي يك استوانه فين دار در جريان متقاطع با استفاده از نانوسيال
ولي زاده سيد جلال(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي نرم افزاري نشتي در لوله هاي انتقال گاز
ولدخاني مجيد(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل عددي جريان نانو سيال در مبدلهاي حفره اي زمين گرمايي
دانشي پور مهدي(تاریخ دفاع: 1393/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي پديده نشست و پخش ذرات در جريان آشفته تراكم ناپذير دوفازي گاز- ذره در داخل يك كانال دو بعدي داراي برجستگي هاي منظم
همتي يوسف(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي دوبعدي جريان دو فازي در نازل مافوق صوت
فرضي فرزاد(تاریخ دفاع: 1394/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي ميدان جريان تراكم پذير در سيستم كنترل بردار تراست با تيغه هاي منحرف كننده
بناء زاده نيشابوري نفيسه(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
محبي كميل(تاریخ دفاع: 1392/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
بقائي سريزدي امير(تاریخ دفاع: 1392/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل فاكتور بزرگ نمايي متحرك با مقطع برشي در ناحيه واگرا در زواياي مختلف انحراف نازل
گلرنگ سهند(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي اثر پارامترهاي پاشش بر احتراق سوخت مايع
توسلي جهرمي عبدالمجيد(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتقال حرارت جابجايي توام جريان نانو سيال در مجراي حلقوي
مختاري موغاري رضا(تاریخ دفاع: 1390/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جريان و انتقال حرارت نانو سيال ها با استفاده از مدل مخلوط دو فازي (مايع- جامد)
خوجم لي محمود(تاریخ دفاع: 1390/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Numerical simulations of airflow and droplet transport in a wave-plate mist eliminator
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN(2010)
^روح الله رفعی, حسن رحیم زاده, ج احمدی
Performance Evaluation of a Curved Type Vane Separator at Different Plate Spacings in the Range of 25 to 35mm using Numerical Simulation
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2010)
^روح الله رفعی, حسن رحیم زاده
ساخت دستگاه آشکار ساز خطوط و شکل جریان سیال در اطراف اجسام مختلف بوسیله تولید حباب هیدروژن
دانشکده مهندسی مکانیک(2018-10-21)
ساخت دستگاه پمپاژ آب بدون استفاده از الکترو پمپ
()

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
انتقال حرارت (ساخت و تولید)   (330 بار دانلود)
رشته : ساخت و تولید
مکانیک سیالات (ساخت و تولید)   (353 بار دانلود)
رشته : ساخت و تولید
آزمایشگاه سیالات   (392 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک و شیمی
لینک دروس مجازی   (944 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
روشهای اندازه گیری پیشرفته   (781 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : تبدیل انرژی
مکانیک سیالات دو   (789 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : عمومی
مکانیک سیالات پیشرفته   (1533 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : تبدیل انرژی
مکانیک سیالات یک   (892 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مهندسی مکانیک
آیرو ترمودینامیک   (584 بار دانلود)
رشته : هوافضا , گرایش : جلو برندگی
سیتمهای انتقال آب   (1138 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک , گرایش : مهندسی مکانیک

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
rafee@semnan.ac.ir
(+98)2331533351

فرم تماس